Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Verbrede Rivieren

Bij Batenburg (Liendense Waard), bij Balgoy (de Loonse waard) en aan de zuidkant van de Maas bij Keent (de Keentse Uiterwaard) worden nevensleuven gegraven en worden oude Maasarmen uitgegraven om de rivier bij hoogwater meer ruimte te bieden.

 

Liendense Waard

BoyenkHet natuurontwikkelings- en hoogwaterveiligheidplan Boyenkamp, nabij het historische stadje Batenburg, is uitgevoerd.
Het uitvoeringsplan is gebaseerd op een cultuurhistorische inrichtingsvariant waarbij het oorspronkelijke cultuurhistorische landschap voor een deel is teruggebracht in de vorm van maasheggen, percelering hooilandjes en bosjes.
Na de uitvoering van het plan door Rijkswaterstaat zijn de uiterwaarden in eigendom en beheer overgedragen aan Het Geldersch Landschap. Voor een groot deel worden deze uiterwaarden na de inrichting aangepast agrarische beheerd.

Hier vindt je nu het natuurgebied Liendense Waard.

De inrichting en de visie op beheer sluiten uitstekend aan op de ideeën die het instituut Alterra heeft ontwikkeld en neergelegd in het rapport “Boeren voor Natuur” met als auteur de heer A. Stortelder.

Het natuurgerichte landbouwbedrijf richt zich op verdere ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. De bedrijfsvoering is zoveel mogelijk gesloten (geen aanvoer van meststoffen, krachtvoer en ruwvoer van buiten het bedrijf). De agrarische ondernemer bepaalt via zijn bedrijfsplan hoe zijn bedrijf wordt ingericht in termen van hoeveelheden hooiland, hooiweide, permanent weiland, graanakker, moerasruigte rietkraag, struweel, haag- en houtsingel.

Binnen het kader van deze beperkingen houdt de ondernemer de mogelijkheid het maximale uit zijn bedrijf te halen door zich b.v. te richten op kwaliteit en exclusiviteit. Ook kan de ondernemer gebruik maken van recreatieve en toeristische potenties van het gebied.

De maatregelen betreffen aankoop en aanpassing van bedrijfsgebouwen en aankoop en inrichting van aanvullende gronden.

Revitalisering ruïne Batenburg, het oude Sluishoofd en de verbinding met de Liendense Waard

Het plangebied betreft de oostelijke toegang vanaf de Molendijk van het historische stadje Batenburg. Op basis van een integrale visie waarbij wordt aangesloten bij het natuurontwikkelingsproject Liendense Waard (Boyenkamp) langs de Maas is het plan de betreffende entree van Batenburg op te knappen en meer mogelijkheden te realiseren voor toerisme en recreatie.

Onderdelen betreffen het zichtbaar maken van de oorspronkelijke verbinding tussen de Maas en de gracht van de ruïne Batenburg, het restaureren van het monumentale sluishoofdje, de monumentale grachtmuur en de toegang van de ruïne, de opknap van het hertenkamp van het stadje en tevens maken van publieksvoorzieningen in samenwerking met de Stichting Oude Gelderse Kerken en met locale verenigingen en stichtingen (w.o. Stichting Behoud Batenburgs Erfgoed, Stichting Hertenkamp).

Nog dit jaar wordt begonnen met het opstellen van een uitvoeringsplan en begroting. Het plan heeft zeer positieve effecten voor het toeristisch-recreatie product en de leefbaarheid van het historische stadje.

 

De Loonse Waard

loonsewIn de Loonse Waard nabij Balgoy vinden zandopgravingen plaats en ontstaat een plas voor recreatieve doeleinden.

Verder worden er nevengeulen langs de Maas gegraven in het kader van het hoogwaterveiligheisplan.

Het blijft natuurlijk jammer dat in een gedeelte van de Loonse Waard industrie gevestigd is.

 

Keentse Uiterwaard

Ook aan de zuidelijke oever van de Maas is een bijzonder project in ontwikkeling. Ooit hoorden de plaatsen Balgoy en Keent bij elkaar. De Maas liep met een bocht ten zuiden van Keent en is rechtgetrokken, die plaatsen liggen nu aan verschillende zijden van de Maas.

BalgKeentDe oude rivierbedding is weer gedeeltelijk uitgegraven. Het hoger gelegen Keent is een met natuur en water omzoomd eiland. De oude Maasarm bij Keent is nu een brede watergeul te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden en verschillende recreatievoorzieningen.
Het uitgraven van de oude Maasarm zorgt voor een verlaging van de waterstand op de Maas. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken. In de oude Maasarm Keent is 330 hectare nieuwe natuur ontstaan.

In totaal levert het project een waterstandverlaging van 3,5 centimeter op. De ontgravingen zouden zelfs goed zijn voor 5 of 6 centimeter, maar o.a. omdat er allerlei planten en bomen gaan groeien en door de aanleg van hoogwatervluchtplaatsen voor het vee, komt de totale waterstandverlaging op 3,5 centimeter uit.

Om de Oude Maasarm bij Keent niet te veel te laten begroeien, wordt het gebied begraasd door runderen en paarden.

Voor de bereikbaarheid van Keent is een nieuwe brug gebouwd over de Maasarm.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant