Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Ecologische verbindingszone Heumen Horssen

 

In het Land van Maas en Waal is een kleine, groene revolutie gaande. Een verandering die uitmondt in een ecologische structuur, waar het goed toeven is voor allerlei dieren. Zodat ze rust en meer bewegingsruimte krijgen. Ook de bewoners uit de streek profiteren mee, want ze krijgen er een flinke portie aantrekkelijke natuur en landschap bij.

das
Geldersch Landschap koopt grond aan om dat doel te bereiken. Soms gaat het om maar kleine snippers, maar wel heel waardevol, zoals een oude rivierloop. Samen met bestaande terreinen van Geldersch Landschap vormen de nieuwe aankopen in de nabije toekomst een ecologische structuur die van oost naar west door het hele Land van Maas en Waal loopt. Een gebied van ongeveer 35 kilometer tussen Heumen en Horssen.

In het westen – bij Hernen en Bergharen – liggen de terreinen van Geldersch Landschap en in het oosten – tussen Heumen en Nijmegen – die van Staatsbosbeheer. Landschappelijk kenmerkt dit lange lint van wisselende breedte zich door stuifduinen en komgronden met klei.
Ook de Gemeente Wijchen doet actief mee aan de vorming van de ecologische verbindingsroute.
Er is met overheidssubsidie al veel aangekocht. Zo ontstaat een ketting van terreinen, met elkaar verbonden door nieuwe landschapselementen. Dat kan een bos zijn, een houtwal, een poel of een natuurvriendelijke oever, afhankelijk van de locatie.

 

Modellen

Leidraad waren de twee modellen die de overheid hanteert: ‘model das’ en ‘model kamsalamander’. Die worden vertaald naar de praktijk. Moeten er hagen of poelen worden aangelegd en hoeveel dan en wat is hun onderlinge afstand. Van oudsher leven in het Land van Maas en Waal dassen en bijzondere amfibiesoorten. De overheid is verplicht deze dieren te beschermen en voor uitsterven te behoeden.
Verbindingszones zijn essentieel voor de uitwisseling met soortgenoten, zodat ze zich kunnen blijven voortplanten.

Tot in de jaren 50 bevond zich hier de grootste dassenburcht van West-Europa. Dat had met het cultuurlandschap te maken. Hoge droge beboste plekken in het zand, met voedselrijke gronden daar omheen. Heel aantrekkelijk voor dassen. Dit is veranderd door intensivering van de landbouw, woningbouw en de aanleg van wegen.
In de laatste 10 jaar is er een ommekeer met het plaatsen van tunnels en rasters. De huidige plannen zullen opnieuw een verbetering betekenen. Vereniging Das & Boom is nauw bij de plannen betrokken en geeft adviezen.

 

Kasteel Hernen

Kasteel en omgeving liggen als een mooie eenheid van groen en cultuur midden in de ecologische structuur. Aan de rand van het dorp ligt een bijzondere bodemschat verborgen. Het gaat om veldovens die rond het jaar 1360 zijn gebruikt tijdens de bouw van het kasteel. Onderzocht gaat worden of hier iets mee te doen is of dat ze onder de grond gelaten moeten worden.

meergrDe oude kerkpaden die vanuit de boerderijen naar de kerk van Hernen liepen, worden in ieder geval hersteld. Het geeft de kans op een mooi wandelpadenstelsel.

Pal achter het Hernense bos ligt een kersverse aankoop (8 ha) te wachten op zijn nieuwe bestemming. Het heet Buiten- en Binnengeest en sluit aan op een oude rivierloop (de Meergraaf) die al eigendom was van Geldersch Landschap.

Een bosje dat er vroeger heeft gestaan wordt weer aangepland. Het kan dienen als woonplek voor dassen.

roerdompMaar ook de marterachtigen als hermelijn, bunzing en wezel hebben baat bij deze maatregelen.

Bovendien is die ook goed voor broedvogels. Het mes snijdt bij wijze van spreken aan drie kanten.
Dat geldt ook voor de inrichting die is afgestemd op de kamsalamander.

Als een poel of een kolk wordt aangelegd, waar zich mooi riet ontwikkelt, is dat tevens voedselgebied voor roerdomp en ijsvogel.

Even verder, richting Bergharen is nog een nieuw gebiedje, een nu nog groen weiland van zo’n 3,5 hectare. Het gaat er straks heel anders uitzien. Er kan zich een rietmoeras ontwikkelen, terwijl er een geleidelijke overgang naar het bos komt. Over een paar jaar loop je er over een weggetje de rietvelden in. Als je geluk hebt kom je er dan de roerdomp of de grote zilverreiger tegen.

Het bosgebied bij Bergharen heeft Geldersch Landschap de afgelopen jaren in bezit gekregen via een ruil met de Gemeente Wijchen. De bomen staan er op heuvelachtige stuifduinen. Hier lag een motorcrossterrein.
Munnikhof(30 ha) – dat aan het Bergharense bos grenst – is een kleigebied op de scherpe overgang met de zandduinen.

Het terrein is intussen opnieuw ingericht. De vroegere loop van de wetering zal mogelijk worden hersteld, evenals een aantal oude sloten. Geldersch Landschap zal ook bos aanplanten en stuwen plaatsen, waarmee de waterstand kan worden geregeld. Ze gaan er vervolgens verschralen: maaien, maaisel afvoeren en niet bemesten. Daardoor kunnen prachtige bonte hooilanden ontstaan met wikke, margriet, echte koekoeksbloem, ratelaar en reukgras.

 

Batenburg

batenb-3Verder rijdend in de richting van Batenburg is nog een andere recente aankoop te vinden. Bos, grasland, singels en natte poelen bepalen hier in de toekomst het beeld. Voor bedreigde amfibiesoorten wordt dit een nieuwe ‘stapsteen’ naar een ander deel van de ecologische verbindingszone.

Aan de rand van Batenburg vind je een ruïne, het restant van wat ooit een indrukwekkend kasteel moet zijn geweest.

 

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant