Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Tijdlijn Grave

gravewapen-2

 1138 wapencuijck
Bouw Burcht door Herman van Cuijck en Grave ontstond. Hij was een Nederlands edelman die leefde van ca. 1100 tot 1170. Dit is het wapen van de Cuijckse en Graafse tak van de familie
 1233 jan1cuijck
Grave kreeg stadsrechten van de hertog van Brabant.
Al snel was Grave de grootste plaats van het Land van Cuijk, en het bleef de enige versterkte plaats.
Onder Jan I van Cuijk beleefde de stad een bloeiperiode.
 1290 elisazgasth
Stichting van het Sint Catharinagasthuis door Jan van Cuijck, zoon van Herman van Cuijck.
Het gasthuis is niet alleen een van de oudste, maar ook een van de langst bestaande zorginstellingen van ons land.
Het huidige verzorgingshuis in Grave voert er rechtstreeks op terug
 1415
De stadsbrand van 1415 is de grootste stadsbrand die de Nederlandse stad Grave in zijn geschiedenis heeft getroffen.

De afbeelding is van een stadsbrand in Londen.
In die tijd werden vrijwel alle huizen opgetrokken uit een raamwerk van houten palen met daartussen vlechtwerk van takken die werden bestreken met leem (z.g. vakwerkbouw) en als dakbedekking gebruikte men riet. Allemaal zeer brandbaar materiaal dus.

Van de huizen uit deze tijd is bijna niets bewaard gebleven.Ook de Sint Elisabethkerk ging in vlammen op. Na de brand werd de kerk – eerst provisorisch -gerepareerd

 1432
Arnold van Egmont, Hertog van Gelre, wordt tevens Heer van Grave.
Hertog Reinoud IV stierf kinderloos in 1423. Daarop kozen de Staten van Gelre de kleinzoon van diens zus, de dertienjarige Arnold van Egmont, als nieuwe hertog.
Hij is geboren in 1410 in Egmond-binnen en stierf in 1473 te Grave
 1432 – 1474 stelisabeth-4
Onder Arnold van Egmont, hertog van Gelre, werd de St. Elisabethkerk herbouwd.
In de periode 1506-1516 werd ze vergroot. In 1535 wordt de kerk nog eens uitgebreid met hoge kruisarmen. Zo werd ze de grootste kruiskerk van het huidige Nederland.
Achter de kruisarmen waren vijf lage dwarspanden en zeventien altaren
 1515 – 1540 kasteelbeschadigd
Ten tijde van Floris van Egmont en zijn zoon Maximiliaan, wordt er grootscheeps gerestaureerd en verbouwd aan het kasteel.
Er komt een nieuw gebouw op het voorplein in de vorm van een F. Dit is het nu nog bestaande Arsenaal.
Alleen heeft het nu, na de bouw van een extra vleugel in 1905, de vorm van een F met een naar links verdubbelde bovenste poot
 1526 protest-kerk
Inwijding van de kapel voor de Graafse Begijnen van het klooster Mariëngraff.
Tijdens de Franse bezetting (1672-1674) werd deze kloosterkerk gebruikt voor het stallen van de paarden.Van 1686 tot 1731 was de kerk in gebruik door de Waalse gemeente, o.a. Hugenoten. Vandaar de benaming ‘Waalse kerk
 1568  80jr-heiligerlee
Verovering door Spaanse troepen in de ’80-jarige oorlog’.
De oorlog –  van 1568 tot 1648 – tussen de Habsburgse of Spaanse Nederlanden  tegenover een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden.
 1577 willlemoranje

De Spanjaarden werden in 1577 door Staatse troepen verdreven.

Daarmee komt Grave weer onder staatsbestuur dank zij de hulp van de Prins van Oranje.

 1586 parma
Na een beleg van drie maanden viel Grave in 1586 opnieuw.Het wordt ingenomen door Spaanse troepen o.l.v. Parma
 1602 mauritsvanoranje
Het Beleg van Grave in 1602 was een belegering van de Spaans overheerste stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog door het Staatse leger onder leiding van Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje.
Na een belegering van bijna twee maanden gaf de stad zich over op 20 september 1602.
De Sint Elisabethkerk valt in Protestantse handen
 1672
Verovering van Grave door Franse troepen. Het jaar 1672 staat bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was “het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos”.
In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster (Bommen Berend) en Keulen, resp. onder het gezag van Bernard von Galen en Maximiliaan Hendrik van Beieren.
 1674
Herovering door Staatse troepen o.l.v. Carl von Rabenhaupt.
Het Kasteel wordt bij de inname nog verder verwoest.Van de Sint Elisabeth kerk gaan de torenspits en een deel van het middenschip verloren.De kerk komt in protestantse handen
 1685
De kapel van Graafse Begijnen wordt Waalse kerk na het Edict van Nantes.
Het Edict van Nantes was een op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik IV uitgevaardigd edict. De hugenoten (protestanten) kregen het recht op uitoefening van hun geloof.
Ze vonden onderdak in de kapel.
 1788
Oprichting Sociëteit “Tot Nut en Vermaak”. De Graafse mede-oprichter J.A. Krieger, een vurig patriot, was in 1795 de President.
Het huidige gebouw uit 1876 is eigendom van de sociëteit.
In 1999 werd aan dit gebouw de status ‘Rijksmonument’ verleend.
 1799
Grote kerk terug naar katholieken, kapel wordt geschikt gemaakt als Protestantse kerk.Na twee staatsgrepen met Franse steun was in 1798 de eerste Nederlandse grondwet ingevoerd.
Dit was een radicale breuk met het provincialisme en was op staatkundig gebied een belangrijke verandering.
 1848
Zusters van Liefde uit Tilburg in de Wijnberg. De eerste blinde meisjes worden in 1882 opgenomen
 1859
Fraters van Tilburg nemen de zorg op zich van blinde jongens, daartoe financieel in staat gesteld door de familie de la Geneste. Na de sloop van de vestingwerken wordt het Oranjebastion er bij betrokken.
In 1932 wordt de nieuwe voorvleugel aan de Hoofschestraat ingezegend.
Door ruimtegebrek gaan de fraters in 1966 naar Nijmegen
 1871
De blixem slaat in de toren en deze stortte in. Er was geen geld beschikbaar voor restauratie en hij werd volledig gesloopt.
De kerk mist daardoor het westelijke deel en bestaat voornamelijk nog uit het koor en een dwarspand.
 1885 – 1893
De Nieuwe Haven wordt aangelegd als vluchthaven i.v.m. het slopen van de Vestingwerken.
Het is nu een aanlegplaats voor de pleziervaart
 1888
Op Bolwerk Hartenaas wordt het Elisabethrustoord neergezet.

Het is 1969 afgebroken. De bewoners werden vervolgens verpleegd en verzorgd aan de overkant in de voormalige Wijnberg. Tezamen met nieuwbouw ‘Maaszicht’ geheten.

 1890
Sloop van de molen aan de Oude haven.Deze was door oorlog onherstelbaar vernield
 1896
In het restant van Bolwerk Kastele werd het Rijkskrankzinnigengesticht gevestigd als compensatie voor het vertrek van het garnizoen.
Het omvatte het Arsenaal, het kruithuis en de kazematten
 1905
Er wordt een extra vleugel aan het Arsenaal aangebouwd. Het heeft nu de F-vorm
 1929
De stuw en de sluizen zijn gereed en worden in werking gesteld. De verkeersbrug wordt geopend
 1954
“Pauselijke Staten” gesloopt. Het klinkt zeer verwachtingsvol, maar het blijkt te gaan om een dronkemansgelach van de eigenaar van een achterbuurt.
Zie: bommeltje.nl/historische-wandeling
 1971
St. Elisabeth kerk in zeer slechte staat.
De kerk moet worden gesloten
 1974 – 1981
De restauratie van de Sint Elisabethkerk begint.
De kerk werd in 1981 weer in gebruik genomen
 2002
De Hemelvaartkerk wordt gesloten en de Hemelvaartparochie wordt bij die van de Sint Elisabethkerk gevoegd.
De klok wordt bij de Sint Elisabethkerk, op de oude plek van de toren geplaatst
 2015
Sloop van het grootste deel van het Visioterrein.
De vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden om de contouren van de verdwenen vestingwerken zichtbaar te maken.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant